Laatst gewijzigd op: 23-7-2020 (PRO-11.10 versie 1.4)

Privacystatement Centix BV

Centix BV, gevestigd op Tasveld 1B 3417 XS Montfoort, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacy statement.

Contact gegevens:
https://centix.com
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort
+31 348 471040

Persoonlijke data die wij verwerken

Centix BV verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt en / of als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website te maken, in correspondentie of per telefoon.
 • IP-adres
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over je activiteit op onze website
 • Internet browser en andere soorten apparaten/li>

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Voor het verlenen van deze toestemming kunt u het formulier Ouderlijke Toestemming 06.3 downloaden en ingevuld aan ons opsturen. Deze toestemming kunt u desgewenst ook weer intrekken door het formulier Intrekking Ouderlijke Toestemming 06.4 te downloaden en ingevuld aan ons op te sturen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cderooij@centix.com, dan verwijderen wij deze informatie. .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Centix BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u op uw verzoek te kunnen informeren over onze producten en dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Centix BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Centix BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centix BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centix BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulieren

 • Bewaartermijn: 1 jaar
 • Reden: Indien u contact met ons opneemt kan het zijn dat wij op een later moment nogmaals contact met u op dienen te nemen rondom het betreffende onderwerp.

Sollicitatieformulier

 • Bewaartermijn: 6maanden
 • Reden: Bij een sollicitatie ontvangen we uw CV en motivatiebrief om een weloverwogen keuze te maken uit diverse kandidaten. Soms lopen sollicitatieprocedures langere tijd door.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centix BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website www.centix.com werkt niet op alle functiepunten zonder cookies. Zonder cookies kunt u bijvoorbeeld niet inloggen op onze website en zijn wij niet in staat om op ingelogde gedeeltes functies te laten zien of aan te passen, zoals meldingen. De programmeertechniek achter onze website (.NET) heeft nu eenmaal cookies nodig.

Daarnaast gebruiken wij één extern component (Google Analytics) om uw gedrag vast te leggen op onze website. Dit doen we om beter te kunnen analyseren welke pagina’s gelezen worden, hoe het zoekgedrag is, hoe vaak u onze website bezoekt enzovoort. Wij proberen dit zo anoniem als mogelijk te doen en zijn absoluut niet op zoek naar gegevens welke naar individuen te herleiden zijn. Door gebruik te maken van inPrivate / inCognito in uw webbrowser zorgt u ervoor dat dit soort gegevens niet naar ons verstuurd worden. Wij gebruiken dus vooral cookies zodat wij de juiste informatie op onze website kunnen zetten.

In Google Analytics hebben wij een bewaartermijn van 26 maanden ingesteld. We hebben voor een bewaartermijn van 26 maanden gekozen (de een na laagste mogelijkheid) om trends te vergelijken in dezelfde periode over twee jaar. Langer vinden wij onnodig!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centix BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens doen of uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door een van onderstaande formulieren te downloaden en ingevuld op te sturen naar cderooij@centix.com.
Data Inzage Formulier (06.6)
Data Correctie Formulier (06.8)
Data Overdrachtformulier (06.9)
Dataverwerking Toestemming Intrekkingsformulier (06.2)

Als u de toestemming voor verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekt (Formulier 06.2) dan leidt dit tevens tot verwijdering van uw gegevens uit onze bestanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebbben over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. de Rooij (cderooij@centix.com). Zij zal uw klacht dan in behandeling nemen en met u kijken naar een oplossing.

Centix BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centix BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@centix.com.

Centix BV heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk "HTTPS" en het hangslotje en de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn en bedoeld zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.